Nr 4 (100) 2014
październik - grudzień
Redakcja

EXIT
Nowa Sztuka w Polsce

Redaguje Zespół
Redaktor Naczelny
Jacek Werbanowski

Adres redakcji
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa
tel./fax: (0 22) 831 99 31

Dyrektor artystyczny
Maciej Kałkus

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca. W tekstach publikowanych zastrzega sobie prawo skrótów, zmian tytułów oraz poprawek stylistyczno-językowych.

Redakcja nie odpowiada za treść, a jedynie za dobór i wyraz artystyczny zamieszczanych reklam.

Przekład
Małgorzata Zipper

Wydawca
Fundacja EXIT

Skład i łamanie
Wojciech Matczak

Druk
PWR Sp. z o.o.

Kwartalnik artystyczny EXIT ukazuje się nieprzerwanie od wiosny 1990 roku. Tym samym jest jednym z najstarszych tego typu periodyków na rynku polskiej prasy artystycznej.

W początkowym okresie kwartalnik istniał jako swoiste poszerzenie form aktywności warszawskiej Galerii Promocyjnej. Z czasem zaczął funkcjonować jako samodzielny byt medialny. Wydawany wówczas i subsydiowany przez Staromiejski Dom Kultury, od 5 lat stanowi podstawową formę działalności statutowej Fundacji EXIT.

Stały i od samego początku niezmienny pozostaje Zespół Redakcyjny wspierany przez liczną grupę współautorów. Przez wszystkie minione lata na łamach EXIT pojawiło się około 700 autorów - zarówno znanych i doświadczonych krytyków jak też niedawnych absolwentów wyższych uczelni.

Podstawowym zadaniem pisma jest pragnienie towarzyszenia polskiej, współczesnej scenie artystycznej, we wszystkich jej barwach i odsłonach. Rola ta sprowadza się głównie do rejestrowania i dokumentowania zjawisk i wydarzeń, które - zdaniem Redakcji - pozostają najistotniejsze. Pozytywne i godne uwagi.

Wyrazem preferencji artystycznych pisma jest fakt wręczania co roku Nagrody EXIT. Dotychczas jej Laureatami byli: Eugeniusz Markowski, Wojciech Prażmowski, Jerzy Truszkowski, Leszek Golec & Tatiana Czekalska, Jarosław Modzelewski, Józef Robakowski, Piotr Wachowski i Krzysztof M. Bednarski.

Nagroda ma charakter symboliczny, a jej wyrazem jest statuetka autorstwa Sylwestra Ambroziaka oraz wystawa Laureata, organizowana w salach Galerii Promocyjnej.

Przez wszystkie te lata niezmienny pozostaje też krąg najbliższych współpracowników nadających pismu jego ostateczny wyraz. Dotyczy to studia graficznego CK Studio, jak też Zakładu Poligraficznego PWR.

cover

Zakres tematyczny zainteresowań EXIT jest bardzo obszerny; sięga najnowszych zjawisk i wydarzeń z zakresu filmu eksperymentalnego, fotografii, nowych środów przekazu elektronicznego, a nade wszystko szeroko pojmowanych sztuk wizualnych.W 2014 roku EXIT jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.